You are here

Усвояване на средствата от ЕСФ

Главна дирекция Заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия публикува данни за усвоените средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) в страните-членки на ЕС. Средно са усвоени около 80% от предвидените средства, отчитайки авансовите и междинните плащания.

България има над средния процент на усвояване с 9% авансови плащания и 73.1% междинни плащания. Непотърсените средства от България са 17.8%, докато в ЕС те са средно 21.2%.

ЕСФ е особено важен за България, тъй като от него се финансират основни дейности в политиката на пазара на труда и образованието.